Categories
Plantain

Recipe: Appetizing Sweet potatoes wit stick plantain nd scramble vege egg

Sweet potatoes wit stick plantain nd scramble vege egg.

Sweet potatoes wit stick plantain nd scramble vege egg You can have Sweet potatoes wit stick plantain nd scramble vege egg using 6 ingredients and 3 steps. Here is how you cook it.

Ingredients of Sweet potatoes wit stick plantain nd scramble vege egg

  1. Prepare of Fresh sweet potatoes.
  2. You need of Plantain.
  3. You need of Egg.
  4. It’s of Pepper (green, red).
  5. Prepare of Tomatoes.
  6. Prepare of Seasoning.

Sweet potatoes wit stick plantain nd scramble vege egg instructions

  1. Peel ur sweet potatoes nd slice it sae a daura oil dinki a wuta ki zuba dankali a cikin oil amma ki Dan sa girshi a ciki kul ki barshi yayi brown.
  2. Plantain dinma ayi slicing nasa a soyashi shima in gama kiyi cutting green nd red pepper din ki jera shi a jikin stick din tsire.
  3. Kiyi cutting tomatoes,onion, nd pepper din in small pieces kiyi keep nasa aside sae ki fasa 2 eggs din ki in a bowl ki after den ki daura pan naki a wuta ki add oil nd sae a zuba wannan chopped veges dinki a wuta ki sa maggi curry nd thyme sae ki juya yayi half done sae ki juye wannan egg kiyi ta juyawa in yayi sae ki sauki shi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *